Proficiency Sınavı İçeriği

Proficiency Sınavı İçeriği

Proficiency Sınavı İçeriği ve Ayrıntılar

1 –  Proficiency Sınavı ( Proficiency Sınavı için Bireysel – Özel Ders )
2 –  Proficiency Sınavı ( Proficiency Sınavı için 4 kişilik Gruplarla Ders )

HER OKUL İÇİN AYRI ( PROFICIENCY ) HAZIRLIK PROGRAMI UYGULANMAKTADIR

İTÜ

İTÜ Proficiency imtihanı 3 kısımdan meydana gelir. Birinci bölüm olan Use of English etabında öğrencilerin akademik seviyede dil bilgisi ve kelime bilgisi becerilerini  ölçmek amacı ile düzenlenmiş sorular vardır. Adaylara 4 veya 5 bir birinden değişik okuma parçası verilir ve parçalarda boş bırakılan yerlerin tamamlanması istenir. Öğrenciler her boşlukta   verilen 4 şıktan birini seçmelidirler. Toplam 35 adet soru vardır ve her soru 1 puan kıymetindedir. Bu bölüm toplam 35 puan kıymetindedir.

Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı (BÜYES) 3 aşamadan meydana gelir: İşittiğini Anlama, Okuduğunu Kavrama ve Yazım.

Duyduğunu kavrama bölümü, Seçici Dinleme ve Ayrıntılı Dinleme olarak iki kısımdır . Dinleme parçaları  bir Öğretim Görevlisi tarafından bir defaya mahsus okunur. Seçici Dinleme bölümünde adaylar konuşma başlamadan evvel soruları 3 dakika süreyle gözden geçirir ve sorulara konuşma sırasında ,dinlerken  yanıtlar. Konuşma nihayete erdiğinde öğrencilere yanıtlarını test etmek amacı ile 3 dakika daha zaman verilir. Ayrıntılı Dinleme etabında adaylar soruları daha evvelden görmezler. Konuşmacıyı dinlerken boş bir sayfaya not alırlar. Adaylara  konuşmadaki temel fikirlerin not edilmesi tavsiye edilir.

Bahçekent Üniversitesi

Program dört dil becerisi ve esas dil ögelerinden meydana gelir.
Dil Bilgisi / Kelime Bilgisi
Proficiency sınavı Hazırlık programının nihayetinde adaylardan , dilin esas yapılarını özümsemiş olmaları, geniş kapsamlı bir akademik kelime haznesi ve deyim bilgisine sahip olmaları ve değişik sosyal akademik çevre ve durumlarda uygun iletişim taktiklerini uygulayabilmeleri istenir.
Yazma
Proficiency sınavı Hazırlık programının nihayetinde adaylar , değişik biçimde essay denilen akademik yazılar , yazabilecek, yalnızca fikir ve görüş  öne sürmekle kalmayacak, olayları neden-sonuç, karşılaştırma , mukayese ve münakaşaya dayalı yanıtlar gibi ifade tekniklerinden faydalanarak ifade etme becerisi elde edeceklerdir..
Okuma

Proficiency sınavı Hazırlık programının nihayetinde adaylar betimleyici, eleştirel, vb. değişik tarzlardaki orijinal ve yarı orijinal metinleri okuyup, parçanın temel fikrini,umumi işlevini, verdiği mesajı anlamaları ve parçayı bütün ayrıntıları ile anlama becerisini göstermeleri istenmektedir..
Dinleme
Proficiency sınavı Hazırlık programının nihayetinde adaylardan ders ya da kaydedilmiş ses kayıtları halinde sunulan konuşma parçalarının temel  fikrini kavramalarını ve anladıklarını değişik ve çeşitli ortamlarda ifade edebilmeleri beklenmektedir.
Konuşma
Adaylardan İngilizce’yi farklı farklı ortamlarda anlaşılabilir bir  akıcılıkta, doğru ve yeterli kelime bilgisi ile anlatabilmeleri , yazdıkları metinleri kendi akademik  ortamlarında sözlü olarak ifade edebilmeleri beklenmektedir.

Kadir Has Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi Hazırlık Sınav ( Proficiency )  sistemi nedir?
Kadir Has Üniversitesi’nde eğitim ve öğretim dili İngilizce ağırlıklıdır. Hazırlık Bölümündeki İngilizce dil eğitiminin gaye ve hedefi  öğrencilere üniversitede lisans seviyesinde İngilizce yapılan dersleri izleyebilme ve kullanılan ders kitaplarını anlayabilme, kendi alanlarında kitap, metin ve başka kaynakları okuyabilme, derslerde verilecek metinsel ve sözlü ödevleri hazırlayıp sunabilme becerilerini kazandırmaktır.

Yeditepe Üniversitesi

Yeditepe Proficiency imtihanı 4 bölümden meydana gelir. Birinci bölüm olan Use of English etabında adayların akademik seviyede dil bilgisi yetkinliklerini ölçmek amacı ile düzenlenmiş  sorular vardır. Adaylara  toplam 40 puanlık çoktan seçmeli sorular sorulur .

Haliç Üniversitesi


Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’na dahil olmuş  veya dahil olup ta bu imtihanda yeterli bulunmamış olan adaylar, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı’na kayıt yaptırır. Milletlerarası yeterlik imtihanlarından, Senato tarafından kabul edilen en az dereceleri, nihayet iki senede aldıklarını ispat eden veya geldikleri yüksek öğretim kurumlarından yeterlik aldıkları Merkez tarafından tespit edilen adaylar ,Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı’ndan muaf tutulurlar
.

Doğuş Üniversitesi

Doğuş Üniversitesi’nce Kabul Edilen Not Sistemi: IELTS’in not verme yöntemi  1 ve 9 arasında faklılık gösteren bir bant üzerindendir. Toplamda 9 üzerinden minimum 6,5 alan öğrenciler (hem Akademik hem de Genel Eğitim formatında da durum aynıdır ) aynı not geçerlidir), Doğuş Üniversitesi Hazırlık Bölümü’nden muaf olurlar.

Işık Üniversitesi

Hazırlık atlama ( Proficiency )  imtihanı üniversiteye yeni gelen  ve üniversitenin verdiği imtihana girmek isteyen adaylara iki aşamalıdır. Her aday evvel, Seviye Belirleme imtihanını (Placement Test) daha sonra  da İngilizce Yeterlilik imtihanını (Proficiency Sınavı ) alırlar. Seviye Belirleme imtihanının gayesi ilk aşamada, öğrencilerin İngilizce seviyesini belirlemektir. Sınav yaklaşık 1,5 saat sürer ve İngilizce dilbilgisi, okuma, dinleme ve yazma becerilerini ölçer. Seviye Belirleme imtihanını geçemeyen öğrenciler doğrudan Hazırlık programına girer ve devam eder.


Maltepe Üniversitesi

İngilizce Yeterlik Sınavı
Her öğretimin dönem başlangıcında yeni kayıt yaptıran adaylar İngilizce Yeterlik Sınavına girip giremeyecekleri konusunda müracaat da bulunurlar. İngilizce Yeterlik Sınavına girmeyen adaylar doğrudan Hazırlık Sınıfına alınırlar. Sınava gireceğini belirten adaylar söz konusu imtihandan başarılı olurlarsa 1. sınıfa,  başarısız olurlarsa Hazırlık Sınıfına alınırlar.

Okan Üniversitesi

Programın esas gayesi ,  üniversiteyi kazanan adayların,kazandıkları üniversite tarafından düzenlenen, yeterlilik (muafiyet / proficiency ) imtihanını geçerek, hazırlık okumadan doğrudan birinci sınıfta eğitime başlamalarını sağlamak, hazırlık eğitimini bitiren adayların ise derecelerini yükseltmektir.