Kültür Üniversitesi Proficiency Sınavı

KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROFICIENCY SINAV PROGRAMI

Kültür Üniversitesi Proficiency Sınavı Hazırlık

1 –  Kültür Üniversitesi Proficiency Sınavı ( Kültür Üniversitesi Proficiecy Sınavı birebir Özel Ders ) : Kültür Üniversitesi Proficiency Sınavı sınıflarında birebir özel ders almak üzere hazırlık eğitimi almak isteyen aday öğrenciler, eğitimin uygulanacağı gün ve saatleri kendileri belirler ve bu şekilde günlük yaşamında her hangi bir değişikliğe gerek kalmaksızın öğrenci  Kültür Üniversitesi Proficiency Sınavı için eğitimini alabilir.
2 –    Kültür Üniversitesi Proficiency Sınavı  (  Kültür Üniversitesi Proficiency Sınavı için 4 kişilik Grup Özel Ders ) : Kültür Üniversitesi Proficiency Sınavı kampüslerindeki Kültür Üniversitesi Proficiency Sınavı hazırlık sınıflarında İngilizce bilgileri bir birine çok yakın olan aday öğrencilerden oluşturulan 4 kişilik homojen gruplara katılarak birebir özel ders kalite ve ayarında  proficiency eğitimi alınabilir. Eğitim kalitesinden ödün vermemek amacı ile gruplar 4 kişiden oluşturularak sayı az tutulmuştur.

Mecburi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı eğitimi almayı gerektiren  bölüm ve programlara kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil bilgi ve becerilerinin yeterli olup olmadığı üniversite tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (   Kültür Üniversitesi Proficiency Sınavı ) ile tespit edilir..

Başarılı olma kriterleri, Danışma Kurulunun teklifi üzerine üniversite Senatosu tarafından tespit edilir.

Yabancı Dil Yeterlik Sınavında (   Kültür Üniversitesi Proficiency Sınavı ) seviyeleri yeterli bulunanlar, kayıt oldukları fakülte veya meslek yüksek okulunun birinci yarı yılına başlarlar.

Yabancı Dil Yeterlik Sınavına (   Kültür Üniversitesi Proficiency Sınavı )  katılmamış veya katılıp da bu sınavda yeterli olamamış olan öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı’na alınırlar. Uluslararası yeterlik sınavlarından, Senato tarafından kabul edilen en az dereceleri, son iki yıl içinde aldıklarını kanıtlayan veya geldikleri yüksek öğretim kurumlarından yeterlik aldıkları üniversite tarafından  belirlenen öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı okumak mecburiyetinde kalmazlar.


Kültür Üniversitesi Proficiency Sınavı
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına alınan öğrenciler; zamanı, şekli, içeriği ve esasları üniversite tarafından tespit edilecek bir Düzey Belirleme Yöntemi ile, yabancı dil düzeylerine uygun programlara yerleştirilmektedir.

Program ve bölümlerinde zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öngörülmemiş olan ancak, kendi arzuları doğrultusunda ı ile hazırlık sınıfına iştirak etmek isteyen öğrenciler de Düzey Belirleme Yöntemi çerçevesinde kendilerine uygun programlara yerleştirilirler.

Üniversitenin ilgili biriminin önerisi ve Senatonun onayı ile kesinleşen hazırlık sınıfı programları, seviyesi belirlenmiş yabancı dil dersleri programlarından  oluşur. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı programlarının içeriği, esas itibariyle, Yabancı Dil Yeterlik Sınavında ölçülen bilgi ve becerileri öğreten ve pekiştiren biçimde oluşturulur. Haftalık ders saati, üniversitenin ilgili birimi tarafından belirlenir.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında öğretim süresi iki yarı yıldır. Öğrenciler; derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek mecburiyetindedirler . Devam zorunluluğu oranı, ara sınav ve sınıf içi çalışmalara iştirak etmekle ilgili ölçütler ile gerekli görülen diğer ölçütler, Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’na Girebilme  olarak Merkez tarafından kararlaştırılır ve Senatonun onayına sunulur. Bu koşulu yerine getiremeyen öğrenciler, izleyen ilk Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’na(   Kültür Üniversitesi Proficiency Sınavı )  giremezler. Bu ön şart, her eğitim-öğretim yılı başında Merkezi Yönetim  tarafından tüm öğrencilere duyurulur.

Öğrencilerin devam durumları, üniversitenin hazırlık sınıfı birimi tarafından belirlenecek yönteme göre takip edilir. Disiplin cezasıyla uzaklaştırma dahil, hangi gerekçeyle olursa olsun devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci başarısız sayılır.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında, yarıyıl içinde ara sınavlar ve yıl sonu sınavı yapılır. Ara sınavlar, öğrencinin yıl içinde gösterdiği gelişmeleri  belirlemek amacıyla her ay yapılan sınavlardır.

Kültür Üniversitesi Proficiency SınavıKültür Üniversitesi Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı, yılda en az üç kez yapılır. Sınavlar, Merkez tarafından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan tarihlerde yapılır.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfının sonunda yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavında başarılı olamayan öğrenciler ile Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’na Girebilme Ön şartınını yerine getirmemiş olan öğrenciler, İKÜ Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve İKÜ Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin hükümleri uyarınca yaz öğretimine devam edebilirler. Söz konusu öğrencilerin durumları, bu yönerge uyarınca değerlendirilir.

Yıl sonu veya yaz öğretimi değerlendirmelerinde başarısız olan öğrenciler, yabancı dil hazırlık sürecini bir yıl daha tekrar ederler.

İkinci yıl sonunda da başarısız olan öğrencilerin, 2547 sayılı yasa uyarınca Yüksek öğretim Kurulu tarafından istenilen programa yerleştirilme hakları saklıdır.

Yabancı Dil Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler ile yabancı dil destekli öğretim yapan fakülte ve meslek yüksek okullarının yeterlik alamamış olan öğrencileri, ön lisans ve lisans programlarındaki normal ders yükünü alabilirler.

Kültür Üniversitesi Proficiency Sınavı